Skip to main content

Home SLO

Rural Heritage

Rural HERITAGE je projekt sodelovanja za inovacije ERASMUS+, ki ga je razvilo evropsko strateško partnerstvo šestih organizacij iz petih različnih držav, ki ga vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje AECT León-Bragança. 

 

Projekt predlaga načrt usposabljanja za podporo evropskim politikam, katerih cilj je, da evropska kulturna dediščina postane dejavnik gospodarskega in družbenega razvoja. Podeželska dediščina ponuja številne možnosti za oživitev podeželskih območij, kjer imata  turizem in kultura izjemen potencial za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Glede na dejstvo, da je področje tradicije, običajev in kulture premalo raziskano  in, da je posledično tudi splošno znanja pri ljudeh na to temo neraziskano, je potrebno otkriti polni potencial ki ga ponuja lokalna podeželjska dediščina ter jo ohranjati in ceniti kot temeljni del evropske dediščine. 

 

Prav s tem namenom je potrebno z različnimi učnimi pristopi in inovativnimi metodologijami, razvijati kompetence bodočih izvajalcev usposabljanj oz. bodočih učiteljev interpretatorjev in bi na ta način  dopolnjevali obstoječo ponudbo izobraževanj oz. usposabljanj, na področju  interpretiranja snovne in nesnovne dediščine na podeželju.  

 

Poleg tega si projekt prizadeva k izboljševanju in omogočanju dostopa do usposabljanja in pridobivanja kvalifikacij  vsem, zlasti tistim na podeželju, in sicer s specifičnimi materiali in ukrepi, pa tudi z ozaveščanjem o pomenu podeželske dediščine ter s spodbujanjem medkulturne in medgeneracijske izmenjave v Evropi.

Stopite v stik z nami

Koordinator

AECT LEÓN-BRAGANÇA je evropsko združenje za teritorialno sodelovanje s sedežem v Španiji, ki ga sestavljata pokrajinski svet León in občinska zbornica Bragança, katerega cilj je olajšati nadnacionalno in medregionalno sodelovanje med tema regijama Španije in Portugalske. Prav kulturna dediščina je ena od povezav med obema ozemljema in zato pomembna vrednota za spodbujanje skupnih dejavnosti. Poleg tega ima ta subjekt glede na to, da so njegovi cilji usmerjeni v socialni in gospodarski razvoj na podeželju, velik potencial za vključitev akterjev iz različnih sektorjev, ki jih projekt zanima (lokalni subjekti, subjekti za razvoj podeželja, turistični in zaposlitveni subjekti itd.).  

AECT León-Bragança